Sign our open letter

March 16th will be a critical day for dementia in Wales. We will find out if Jeremy Miles MS, or Vaughan Gething MS, will be our next First Minister and the person responsible for the Health and Social Care System across the country.

Whoever wins, we want to make sure that from day one, they feel certain of the action needed to make dementia priority. We will be beating the drum for dementia, but with your support we could be deafening. 

That's why we have opened our open letter calling on the next First Minister to: 

  • Meet with Alzheimer's Society Cymru in their first 100 days to discuss their plans for ensuring that dementia is a priority in Wales.
  • Commit to the development of a new Dementia Action Plan for Wales, improvements to diagnosis rates, investment in research, a health service that is prepared to distribute new disease-modifying treatments and a national care service that meets the needs of people living with dementia.
  • Join Alzheimer's Society Cymru in its mission to transform the services and support provided in Wales for people living with dementia.

Will you join us by signing this open letter today?

Let's ensure that the next First Minister shares our belief that we need to make dementia a priority in Wales. 

Read in Welsh

Bydd 16 Mawrth yn ddiwrnod tyngedfennol i ddementia yng Nghymru.  Byddwn yn cael gwybod p’un ai Jeremy Miles AS, neu Vaughan Gething AS, fydd ein Prif Weinidog nesaf a’r sawl sy’n gyfrifol am y System Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar draws y wlad.

Pwy bynnag sy’n ennill, rydym yn awyddus i sicrhau ei fod yn bendant ynghylch y camau y mae angen eu cymryd i roi blaenoriaeth i ddementia o’r diwrnod cyntaf. Byddwn yn curo’r drwm dros ddementia, ond gyda’ch cefnogaeth gallem fod yn fyddarol. 

Dyna pam ein bod wedi agor ein llythyr agored sy’n galw ar y Prif Weinidog nesaf i wneud y canlynol: 

  • Cwrdd â Chymdeithas Alzheimer’s Cymru yn ystod ei 100 diwrnod cyntaf i drafod ei gynlluniau ar gyfer sicrhau bod dementia yn flaenoriaeth yng Nghymru.
  • Ymrwymo i ddatblygu Cynllun Gweithredu Dementia newydd i Gymru, gwella cyfraddau diagnosis, buddsoddi mewn ymchwil, gwasanaeth iechyd sy’n barod i ddosbarthu triniaethau newydd sy’n addasu’r clefyd, a gwasanaeth gofal cenedlaethol sy’n diwallu anghenion pobl sy’n byw gyda dementia.
  • Ymunwch â Chymdeithas Alzheimer’s Cymru yn ei hymdrechion i drawsnewid y gwasanaethau a’r cymorth a ddarperir yng Nghymru i bobl sy’n byw gyda dementia.

A wnewch chi ymuno â ni drwy lofnodi’r llythyr agored hwn heddiw?

Gadewch i ni wneud yn siŵr fod y Prif Weinidog nesaf yn rhannu ein cred bod angen i ni wneud dementia yn flaenoriaeth yng Nghymru. 

 

Sign our letter

{signature.count} have signed. Let's get to {signature.target}!

If you'd like to change what you receive from us at any time, please call Customer Care on 0330 333 0804 or email [email protected]
For more information about how we use your data, please click here.